یافته های علمی

نام مقاله: بررسی ویژگی های فیزیکی دو رقم نخود فرنگی
نویسندگان: علی آل حسینی، حمید توکلی پور، علیرضا قدس ولی، سید مهدی جعفری
کلمات کلیدی: ارقام نخود فرنگی، ویژگی های هندسی، ویژگی های ثقلی، ویژگی های اصطکاکی، ویژگی آئرودینامیکی
زبان: فارسی
دانلود

1157 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان