یافته های علمی

نام مقاله: بررسی اثر کاراگینان، دمای روغن و زمان سرخ کردن بر میزان جذب روغن در محصولات سرخ شده سیب زمینی Name: Effects of carrageenan, oil temperature and time of frying on oil Uptake of Fried Potato Products
نویسندگان: مریم علی پور، مهدی کاشانی نژاد، یحیی مقصودلو، مهدی جعفری
Authors: M.Alipour, M.Kashaninejad, Y.Maghsoudlou, M.Jafari
کلمات کلیدی: چیپس سیب زمینی، کاراگینان، جذب روغن
Keywords: Potato chips, Carrageenan, oil uptake
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1137 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان