یافته های علمی

نام مقاله: ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و رئولوژیک بتاگلوکان استخراج شده از جو بدون پوشینه Name: Physicochemical and Rheological Properties of Beta-Glucan Extracted from Hull-Less Barlay 
نویسندگان: سید سهیل امیری عقدائی، مهران اعلمی، سید مهدی جعفری، علیرضا صادقی ماهونک
Authors: S.S. Amiri Aghdaei , M. Aelami ,S. M. Jafari, A.S. Mahoonak
کلمات کلیدی: بتا گلوکان، جو بدون پوشینه، ویژگی های فیزیکوشیمیایی، ویژگیهای بافتی، ویژگیهای رئولوژیک
Keywords: beta-glucan, hull-less barley, physicochemical properties, rheological properties, textural  properties
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1129 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان