یافته های علمی

نام مقاله: تأثیر بتاگلوکان جو بدون پوشینه به عنوان مقلد چربی بر ویژگیهای فیزیکی شیمیایی، بافتی وحسی سس مایونز کم چرب
نویسندگان: سید سهیل امیری عقدایی، مهران اعلمی ، علیرضا صادقی ماهونک ، سید مهدی جعفری
کلمات کلیدی: سس مایونز کم چرب، بتاگلوکان، ویژگیهای بافتی، جو بدون پوشینه
زبان: فارسی
دانلود

989 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان