یافته های علمی

نام مقاله: بررسی ظرفیت امولسیون کنندگی و کف کنندگی و تاثیر اسیدیته و قدرت یونی بر این ویژگی ها در آرد حاصل از حبوبات مختلف Name: Evaluation of emulsifying and foaming capacity of the legume flours and the influence of pH and ionic strength on these properties
نویسندگان: الهام اسدپور، سید مهدي جعفري، علیرضا صادقی ماهونک ، محمد قربانی
Authors: E. Assadpour, S.M. Jafari, A.S. Mahoonak, M. Ghorbani
کلمات کلیدی: آرد حبوبات، ویژگی هاي عملکردي، قدرت یونی، پایداري امولسیون، پایداري کف
Keywords: Legume flours, functional properties, ionic strength, emulsion stability, foaming stability
زبان: فارسی
Language: In Farsi With English
دانلود Download

982 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان