یافته های علمی

نام مقاله: بررسی میزان پروتئین محلول و ظرفیت جذب آب و روغن آرد حاصل از حبوبات مختلف Name: Evaluation of Protein Solubility and Water and Oil Holding Capacity of the Legume Flours
نویسندگان: الهام اسد پور، سید مهدی جعفری، علیرضا صادقی ماهونک، محمد قربانی
Authors: E. Assadpour, S.M. Jafari, A.S. Mahoonak, M. Ghorbani
کلمات کلیدی: حبوبات، ویژگیهای عملکردی، مقدار پروتئین محلول، ترکیب شیمیایی
Keywords: Legumes, Functional properties, Protein solubility, Chemical composition
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1033 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان