یافته های علمی

نام مقاله: مدل سازی سینتیک خشک کردن پیاز در یک خشک کن بستر سیال مجهز به کنترل کننده رطوبت با استفاده از روش های رگرسیونی، مناطق فازی و شبکه های عصبی مصنوعی Name: Modeling the drying kinetics of onion in a fluidized bed drier equipped with a moisture controller using regression, fuzzy logic and artificial neural networks methods
نویسندگان: محمد گنجه، سید مهدی جعفری، وحید قنبری، مسعود دزیانی، رقیه عزتی، مریم سلیمانی
Authors: Ganjeh M, Jafari SM
, Ghanbari V,Dezyani M , Ezzati R, Soleimani
کلمات کلیدی: خشک کن بستر سیال، رگرسیون، شبکه های عصبی مصنوعی، مدلسازی، منطق فازی
Keywords: Fluidized bed drier, Regression, Artificial neural networks, Modeling, Fuzzy logic
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1256 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان