یافته های علمی

نام مقاله: فرآوری و بسته بندی اسپتیک مواد غذایی
نویسندگان: وحید قنبری، سید مهدی جعفری، شیلان رشید زاده
کلمات کلیدی: فراوری اسپتیک، بسته بندی و دربندی
زبان: فارسی
دانلود

1211 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان