یافته های علمی

نام مقاله: اثر عصاره برگ گیاه گزنه (Urtica dioica ) در جلوگیری از اکسیداسیون روغن سویا Name: Effect  of nettle ( Urt ica dioica)  leaves extract on the inhibition of soybean oiloxidation 
نویسندگان: مهدی قره خانی، مهدی قربانی، محمد علی ابراهیم زاده، سید مهدی جعفری، علیرضا صادقی ماهونک
Authors: M.Gharekhani, M . Ghorbani, M. A. Ebrahimzadeh,S .M . Jafari,A. R. Sadeghi Mahoonak
کلمات کلیدی: گزنه، استخراج، آنتی اکسیدان، ترکیبات فنولی، روغن سویا
Keywords: Nettle;  Extraction; Antioxidant ;  Phenolic compounds;  Soybean oil
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود  Download

1290 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان