یافته های علمی

نام مقاله: مقایسه روشهای مختلف استخراج ترکیب های فنولی و فلاونوئیدی از گیاه گزنه (Urtica dioica L.) Name: Compare different methods of phenolic and flavonoid compounds extraction from Urtica dioica L.
نویسندگان: مهدی قره خانی، محمد قربانی، محمد علی ابراهیم زاده، سید مهدی جعفری، علیرضا صادقی ماهونک
Authors: M. Gharekhani, M. Ghorbani, M.A. Ebrahimzadeh, S.M. Jaafari
,A.R. Sadeghi Mahoonak
کلمات کلیدی: گزنه( Urtica dioica L.) ، ترکیب های فنولی، ترکیب های فلاونوئیدی، استخراج به کمک اولتراسوند، استخراج به کمک مایکروویو
Keywords: Urtica dioica L., phenolic compounds, flavonoid compounds, ultrasound-assisted extraction, microwave-assisted extraction.
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1357 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان