یافته های علمی

نام مقاله: بررسی اثر میزان رطوبت بر ویژگی هاي فیزیکی میوه سنجد Name: Investigation of moisture content effect on physical properties of Russian olive fruit (Elaeagnus angustifolia L.)
نویسندگان:سیدمحمدتقی غریب زاهدی، سیدمحمد موسوي ، امین طاهري گراوند ،سیدمهدي جعفري ، شاهین رفیعی
Authors: S.M.T. Gharibzahedi, S.M. Mousavi, A. Taheri-Garavand, S.M. Jafari, Sh. Rafiee
کلمات کلیدی: میوه سنجد، خواص فیزیکی، محتواي رطوبتی، اصطکاك، سرعت حد
Keywords: Russian olive fruit; Physical properties; Moisture content; Friction; Terminal Velocity
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1076 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان