یافته های علمی

نام مقاله: بررسی اثر محتوای رطوبتی بر شاخص های فیزیکوشیمیایی دو رقم عدس کشت شده در ایران Name: Effect of Moisture Content on Physical and Chemical Properties of Two Lentil Varieties Grown in IRAN
نویسندگان : سید محمد تقی غریب زاهدی، امین طاهری گراوند، سید محمد موسوی، سید مهدی جعفری
Authors: S.M.GHaribzahedi, A.Taheri Garavand, S.M.Mousavi, S.M.Jafari
کلمات کلیدی: خصوصیات فیزیکی، خصوصیات تغذیه ای، ترکیب شیمیایی، عدس
Keywords: Physical Properties; Nutritional Properties; Chemical Composition; Lentil.
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1004 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان