یافته های علمی

نام مقاله: بسته بندی محصولات لبنی پروبیوتیک
نویسندگان: خورشید حسین زاده، سید مهدی جعفری
کلمات کلیدی: بسته بندی، پروبیوتیک، محصولات لبنی، غذاهای عملگر
زبان: فارسی
 دانلود

1049 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان