یافته های علمی

نام مقاله: پلیمرها و پلاستیک های بسته بندی زیست تخزیب پذیر بر پایه نشاسته
نویسندگان: فرشید جلیلی، سید مهدی جعفری
کلمات کلیدی: زیست تخریب پذیر، نشاسته و بسته بندی
 زبان: فارسی
دانلود

1200 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان