یافته های علمی

نام مقاله: استفاده از گیاهان دارویی در فیلم های خوراکی بر پایه نشاسته تاپیوکا - آلژینات
نویسندگان: شیرین کیاء، حبیب الله میرزایی، سید مهدی جعفری
کلمات کلیدی: گیاهان دارویی، فعالیت ضد میکروبی، پوشش خوراکی
زبان: فارسی
دانلود

1091 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان