یافته های علمی

نام مقاله: استفاده از نرم افزار EXCEL در طراحی و بهینه سازی خشک کن تسمه ای Name: Application of Microsoft Excel in the Design and optimization of a Belt Dryer
نویسندگان: محمد مزیدی، امین طاهری گراوند، سید مهدی جعفری
Authors: M. Mazidi, A. Taheri Gravand, S.M. Jafari
کلمات کلیدی: طراحی خشک کردن، مدلسازي، بهینه سازي، تجزیه و تحلیل هزینه ها، EXCEL
Keywords: Dryer design; Modeling; Optimization; Cost analysis; Excel
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

976 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان