یافته های علمی

نام مقاله: شبیه سازی، محاسبه و امکان کاهش مصرف انرژی در فرآیند خشک کردن پاششی Name: Simulation, Calculation and Possibility of Energy Saving in the Spray Drying Process
نویسندگان: محمد مزیدی ، امین طاهری گراوند، سید مهدی جعفری
Authors: M. Mazidi, A. Taheri Gravand, S.M. Jafari
کلمات کلیدی: خشک کن پاششی، مصرف انرژی، هوای برگشتی، بهینه سازی ، EXCEL
Keywords: Spray dryer; Energy saving; Recalculated air; Optimization, Excel
 زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

994 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان