یافته های علمی

نام مقاله: بهینه سازی فرایند خشک کردن کلسا به روش بستر سیال با استفاده از روش پاسخ رویه
نویسندگان: نرجس ملک جانی ، سیدمهدی جعفری ، محمدهاشم رحمتی ،ابراهیم اسماعیل زاده ، حبیب اله میرزایی
کلمات کلیدی: کلزا، خشک کردن بستر سیال، روش پاسخ رویه
زبان: فارسی
دانلود

930 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان