یافته های علمی

نام مقاله: تأثير واريته و روش استخراج بر ويژگي هاي آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي عصاره برگ هاي
زيتون
Name: Effect of Variety and Method of Extraction on Antioxidant and Antimicrobial Activity of Olive Leaf Extracts
نویسندگان: زهرا رفيعي ، سيد مهدي جعفري ، مرتضي خميري ،  مهران اعلمي
Authors: Z. Rafiee ,S. M. Jafari , M. Khomeiri , M. Alami
کلمات کلیدی: امواج مايكروويو، برگ زيتون، تركيبات فنولي، روش غرقابي، فعاليت آنتي اكسيداني، فعاليت ضد ميكروبي
Keywords: olive leaf, phenolic compound, maceration, microwave, antioxidant activiy, antimicrobial activity
 زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1147 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان