یافته های علمی

نام مقاله: ویژگی هاي آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون و کاربرد آن در روغن آفتابگردان
نویسندگان: زهرا رفیعی ، سید مهدي جعفري ، مهران اعلمی ، مرتضی خمیري
کلمات کلیدی: برگ زیتون، ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی، روغن آفتابگردان.
زبان: فارسی
دانلود

1125 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان