یافته های علمی

نام مقاله: ارزيابي فعاليت ضدميكروبي عصاره برگ زيتون (Olea Europaea L.) رقم زراعي ميشن به روش الايزا Name: Evaluation of antimicrobial activity of olive leaf extracts by ELISA method
نویسندگان: زهرا رفيعي ، سيد مهدي جعفري ، مهران اعلمي 3، مرتضي خميري
Authors: Z. Rafiei, S.M. Jafari, M. Alami ,M. Khomeiri
کلمات کلیدی: برگ زيتون،(Olea Europaea L.) ، تركيب هاي فنولي، استخراج، امواج مايكروويو، فعاليت ضدميكروبي
Keywords: Olea Europaea L., phenolic compounds, extraction, microwave, antimicrobial activity.
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1014 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان