یافته های علمی

نام مقاله: فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره پوسته گردو واریته تویسرکانی و مقایسه فعالیت ضدرادیکالی آن با آنتی اکسیدانهای سنتزی
نویسندگان: سمیه رضایی ارمی ، سید مهدی جعفری ، مرتضی خمیری ، هومان بیات
کلمات کلیدی: استخراج به کمک امواج مایکروویو، پوسته سبز گردو، روغن سویا، ظرفیت آنتیاکسیدانی کل
زبان: فارسی
دانلود

1009 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان