یافته های علمی

نام مقاله: مدلسازي خصوصيات فيزيكوشيميايي شبه پنير پروسس گستردني بر پايه پنير فتاي ايراني Name: Modeling of processed analogue cheese physicochemical properties on
the base of Uf- feta Iranian cheese
نویسندگان: جهانبخش شعباني ، حبيب ا... ميرزايي ، محمد باقر حبيبي نجفي ، سيد مهدي جعفري ، مسعود دزياني ، رقيه عزتي ، محمود نجف زاده ،مهدي شادنوش
Authors: Shabani J, Mirzaei HA,Habibi Najafi MB ,Jafari SM, Dezyani M, Ezzati R, Najafzadeh M, Shadnoosh M
کلمات کلیدی: پنير پروسس، انديس يدي، انديس صابوني، انديس پراكسيد، رنگ ،RSM
Keywords: Process cheese, Iodine value, Saponification value, Peroxide value, Color, RSM
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1011 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان