یافته های علمی

نام مقاله: تاثير فرآيند حرارتي بر خصوصيات شيميايي و عملكردي آرد دانه گوجه فرنگي Name: Effect of Heat Processing on Chemical and Functional Properties of Tomato Seed Flour
نویسندگان: اسري طالعي ، عليرضا صادقي ماهونك ، محمد قرباني ، سيد مهدي جعفري ، مهران اعلمي
Authors: A. Talei , A. Sadeghi Mahoonak , M. Ghorbani ,S.M. Jafari , M. Alami
کلمات کلیدی: دانه گوجه فرنگي، خصوصيات شيميايي، ويژگي هاي عملكردي، تركيب اسيد هاي آمينه
Keywords: Tomato seed, Chemical properties, Functional properties, Amino acids profile
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1029 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان