یافته های علمی

نام مقاله: اثر عرق نعناع بر قابلیت بقای باکتری های پروبایوتیک در نوشیدنی سنتی ایرانی (دوغ) Name: Effects of mint extract on the viability of probiotic bacteria in native Iranian dairy drink (Doogh)
نویسندگان: امیرصالح وثوق، مرتضی خمیری، مهدی کاشانی نژاد، سید مهدی جعفری
Authors: A.S.Voosoogh, M.Khomeiri, M.Kashani nijad, S.M.Jafari
کلمات کلیدی: پروبایوتیک، بایودوغ، عرق نعناع، نوشیدنی لبنی، lactobacilus acidophilius ، bifidobacterium lactis
Keywords: Probiotics, Bio-Doogh, Mint Extract, Dairy Drink, Lactobacilus acidophilus, bifidobacterium lactis
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1184 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان