یافته های علمی

نام مقاله: ماندگاري بیفیدوباکتریوم لاکتیسو لاکتوباسیلوساسیدوفیلوسدر دوغ حاوي عصاره کاکوتی Name: Survival of Bifidobacterium lactis and Lactobacillus acidophilus in
Iranian Doogh flavored by Ziziphora extract
نویسندگان: امیرصالح وثوق ، مرتضی خُمیري ، مهدي کاشانی نژاد ، سید مهدي جعفري
Authors: Voosogh, A. S. , Khomeiri, M. , Kashani Nijad, M. , Jafari, S. M.
کلمات کلیدی: دوغ، عرق کاکوتی، ماندگاري، بیفیدوباکتریوم لاکتیس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
Keywords: Doogh, Ziziphora extract, Survival, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus.
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1107 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان