یافته های علمی

ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و ضد رادیکالی عصاره متانولی دو واریته بلوط و تعیین نوع ترکیبات فنولی با کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا (دانلود)
تأثیر بتاگلوکان جو بدون پوشینه به عنوان مقلد چربی بر ویژگیهای فیزیکی شیمیایی، بافتی وحسی سس مایونز کم چرب (دانلود)
تاثير حرارت دهي بر خواص عملكردي آرد سويا (دانلود)
مقایسه ترکیب اسیدهای چرب، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عناصر معدنی موجود در روغن ارقام عمده کلزا (Brassica napus L.) در استان گلستان (دانلود)
مقایسه پایداری روغن سه رقم عمده کلزای استان گلستان طی دوره نگهداری (دانلود)
استخراج تركيبات زيست فعال و ارزيابي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره هاي اتانولي و استوني برگهاي اوجي (دانلود)
بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره هاي اتانولي ميوه دو واريته بلوط برباكتريهاي بيماريزاي مواد غذائي با روش ميكرودايلوشن (دانلود)
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره متانولي دو واريته ي بلوط Q.branti var persica و Q.castaneifolia var castaneifolia در روغن آفتابگردان (دانلود)
تعيين فعاليت آنتي اكسيداني عصاره هاي فنولي ميوه يك واريته بلوط ايراني (Q.castaneifolia var. castaneifolia) (دانلود)
بررسي اثر استخراج تركيب هاي فنولي ميوه بلوط (Quercus branti var persica Lindl.) با حلال هاي مختلف بر فعاليت آنتي اكسيداني آنها در ثبات اكسيداتيو روغن آفتابگردان (دانلود)
ترکیبات شیمیائی و تاثیر برخی روشهاي فرآوري حرارتی بر میزان ترکیبات فنولی میوه دوواریته بلوط ایرانی (دانلود)
اثر عصاره هاي پوست و گوشت ميوه پرتقال تامسون با پاي ههاي مختلف در جلوگيري از اكسيداسيون روغن سويا (دانلود)
تاثير فرآيند حرارتي بر خصوصيات شيميايي و عملكردي آرد دانه گوجه فرنگي (دانلود)
تاثیر شرایط اسیدی، قلیائی و نمک بر میزان حذف ترکیبات فنولی از مغز میوه دو واریته بلوط ایرانی (دانلود)
تغییرات ایجاد شده در عملکرد پروتئین فیله ماهی قره برون (Acipenser persicus) طی فرآیندهاي عمل آوري (دانلود)
اثر زمان برداشت بر فعاليت آنتي اكسيداني عصاره اتانولي ريشه شيرين بيان (دانلود)
ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان در نوشابه پرتقالی (دانلود)
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان پایداري ترکیبات فنولی حاصل از میوه ازگیل (دانلود)
اثر تيمار حرارتي با روغن كلزا بر ثبات ابعادي چوب صنوبر دلتوئيدس (دانلود)
تأثير صمغ كتيرا بر ويژگي هاي فارينوگرافي و اكستنسوگرافي خمير آرد گندم (دانلود)
بررسي اثر صمغ كتيرا بر ويژگي هاي كيفي نان حجيم (دانلود)
بررسی ظرفیت امولسیون کنندگی و کف کنندگی و تاثیر اسیدیته و قدرت یونی بر این ویژگی ها در آرد حاصل از حبوبات مختلف (دانلود)
اثر بسته بندي تحت خلاء بر ویژگی هاي شیمیایی، میکروبی و حسی فیله هاي ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) نگهداري شده در یخ (دانلود)
اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر ویژگیهاي رئولوژیکی خمیر حاصل از اختلاط آرد گندم وآرد جو بدون پوشینه (دانلود)
بررسی میزان پروتئین محلول و ظرفیت جذب آب و روغن آرد حاصل از حبوبات مختلف (دانلود)
بررسی اثر آنتی اکسیدانی، ضد رادیکالی و قدرت احیاء کنندگی عصاره های مختلف گیاه دارویی موره L.Artemisia annua (دانلود)
مقایسه روشهای مختلف استخراج ترکیب های فنولی و فلاونوئیدی از گیاه گزنه (Urtica dioica L.) (دانلود)
بررسی اثر پیش تیمار حرارتی و نوع پرس بر میزان پایداری اکسیداتیو روغن کلزای استخراج شده طی دوره نگهداری (دانلود)
مقایسه ویژگیهای فیزیکوشیمیایی نان گندم حاوی جو بدون پوشینه با نان گندم حاوی جو پوشینه دار (دانلود)
تعيين محتواي كل تركيبات فنولي و فلاونوئيدي و ارزيابي ويژگي هاي آنتي اكسيداني عصاره متانولي اوجي (دانلود)
نقش تيمار اتانولي و آنزيم پكتيناز بر راندمان استخراج ليكوپن از ضايعات صنايع تبديلي گوجه فرنگي (دانلود)
بررسی ترکیبات شیمیایی ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوبت و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن (دانلود)
بهبود ویژگیهای کیفی کامکوات نیمه مرطوب با فرآیندهای آبگیری اسمزی و اولتراسونیک (دانلود)
بررسی اثر ضد قارچی دی استات سدیم در نان (دانلود)
ويژگيهاي فيزيكوشيميايي و رئولوژيك بتاگلوكان استخراج شده از جو بدون پوشينه (دانلود)
Optimization of physico-chemical properties of gelatin extracted from fish skin of rainbow trout ( Onchorhynchus mykiss ) (دانلود )
Evaluation of mustard ( Brassica juncea ) protein isolate prepare d b y steam injection heating for reduction of antinutritional factors (دانلود )
Intell igent Estimation of the Canola Oil Stability Using Artif icial Neural Networks (دانلود )
Cryoprotective effects of polyphosphates on Rutilus frisii kutum fillets during ice storage (دانلود )
Combination effect of phosphate and vacuum packaging on quality parameters of Rutilus frisii kutum fillets in ice (دانلود )
Physicochemical and sensory properties of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) fillets as affected by cooking methods (دانلود )
Effects of cooking methods on physico-chemical and nutritional properties of Persian sturgeon Acipenser persicus fillet  (دانلود )
Study on some properties of acid-soluble collagens isolated from fish skin and bones of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) (دانلود )
Physicochemical Properties and Stability of Oil Extracted from Three Canola Cultivars Grown in Golestan Province of Iran (دانلود )
Quality Characterization of Pasta Enriched with Mustard Protein I solate (دانلود )
Effect of Recovery Method on Different Property of Mustard Protein (دانلود )
Extraction of Pectin from Sunflower Head Residues of Selected Iranian Cultivars (دانلود )
Effect of Hydrothermal Pretreatment of Canola Seeds on Dehulling Efficiency and Oil Quality(دانلود)

2399 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان