یافته های علمی

Name: Optimization of physico-chemical properties of gelatin extracted from fish skin of rainbow trout ( Onchorhynchus mykiss )
Authors: H. Shahiri Tabarestani, Y. Maghsoudlou, A. Motamedzadegan, A.R. Sadeghi Mahoonak
Keywords: Gelatin, Fish skin, Rainbow trout, Physico-chemical properties, RSM
Language: In English
Download

827 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان