یافته های علمی

Name: Evaluation of mustard ( Brassica juncea ) protein isolate prepare d b y steam injection heating for reduction of antinutritional factors
Authors: M. Alireza Sadeghi, A.G. Appu Rao, S. Bhagya
Keywords: Mustard seed; Protein isolate; Antinutritional factors; Nutritional quality
Language: In English
Download

745 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان