یافته های علمی

Name:  Intelligent Estimation of the Canola Oil Stability Using Artif icial Neural Networks
Authors: Amir Ahmad Dehghani , Zahra Beig Mohammadi ,
Yahya Maghsoudlou , Alireza Sadeghi Mahoonak
Keywords: Canola oil . network . Oils stability . Artifcial neural, Radial basis function neural network . Multi- layer perceptron network
Language: In English
Download

800 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان