یافته های علمی

Name: Cryoprotective effects of polyphosphates on Rutilus frisii kutum fillets during ice storage
Authors: Y. Etemadian, B . Shabanpour, A.R. Sadeghi Mahoonak, A . Shabani, M . Alami
Keywords: Polyphosphate, Functional properties, Shelf life, Ice storage
Language: In English
Download

806 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان