یافته های علمی

Name: Combination effect of phosphate and vacuum packaging on quality parameters of Rutilus frisii kutum fillets in ice
Authors: Yasaman Etemadian, Bahareh Shabanpour, Alireza Sadeghi Mahoonak, Ali Shabani
Keywords: Vacuum packaging, Rutilus frisii kutum, Phosphate treatment, Shelf life, Fish quality
Language: In English
Download

848 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان