یافته های علمی

Name: Physicochemical and sensory properties of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) fillets as affected by cooking methods
Authors: Hakimeh, J. A., Akram. A. A., Bahareh, S. , Alireza, S. M.
Keywords: physico-chemical properties, silver carp, cooking method, sensory evaluation
Language: In English
Download

812 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان