یافته های علمی

Name: Effects of cooking methods on physico-chemical and nutritional properties of Persian sturgeon Acipenser persicus fillet
Authors: Hakimeh Jannat Alipour, Bahareh Shabanpoor, Ali Shabani, Alireza Sadeghi Mahoonak
Keywords:  Persian sturgeon, Acipenser persicus, Cooking methods, Nutritional indices
Language: In English
Download

842 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان