یافته های علمی

Name: Physicochemical Properties and Stability of Oil Extracted from Three Canola Cultivars Grown in Golestan Province of Iran
Authors: Z. Beig Mohammadi, Y. Maghsoudlou, H. Safafar, and A. R. Sadeghi Mahoonak
Keywords: Canola oil, Fatty acid composition, Oil stability, Physico-chemical properties.
Language: In English
Download

828 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان