یافته های علمی

Name: Quality C haracterization of Pasta Enriched with Mustard Protein I solate
Authors: M. ALIREZA SADEGHI, S. B HAGYA
Keywords: cooking characteristics, mustard proteini solate (MPI), nutritional proper ties, pasta, rheological proper ties
Language: In English
 Download

770 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان