یافته های علمی

Name: Effect of Recovery Method on Different Property of Mustard Protein
Authors: M. Alireza Sadeghi, S. Bhagya
Keywords: Mustard Protein, Recovery method, Protein hydrolysate, SDS-PAGE pattern, Functional Properties
Language: In English
Download

831 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان