یافته های علمی

Name: Extraction of Pectin from Sunflower Head Residues of Selected Iranian Cultivars
Authors: j.mohammadzadeh, A.R.Sadeghi-Mahoonak, M.Yaghbani, M.Alami
Keywords: Sunflower Head residue, Pectin extraction, Yield
Language: In English
Download

803 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان