یافته های علمی

نام مقاله: ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و ضد رادیکالی عصاره متانولی دو واریته بلوط و تعیین نوع ترکیبات فنولی با کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا Name:  Evaluation of Antiradical and Antimicrobial Activity of Methanolic Extract of  Two Acorn Varieties and Detection of Phenolic Compound with High Performance Liquid Chromatography
نویسندگان: مریم قادری قهفرخی، علیرضا صادقی ماهونک، مهران اعلمی، مرتضی خمیری، راحیل رضائی
Authors: M. Ghaderi, A. Sadeghi Mahoonak, M. Aalami , M. Khomeiri , R. Rezaei
کلمات کلیدی: ترکیبات فنولی، عصاره متانولی، فعالیت ضد میکروبی، اسید گالیک، میوه بلوط
Keywords:  Acorn fruit, Antimicrobial activity, Gallic acid, Methanolic extract, Phenolic Compounds
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1016 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان