یافته های علمی

نام مقاله: تاثير حرارت دهي بر خواص عملكردي آرد سويا Name: Effect of heat on functional properties of soybean flour
نویسندگان: لادن بصيري ، عليرضا صادقي ماهونك، مهران اعلمي ، محمد قرباني
Authors: Basiri, L, Sadeghi Mahoonak, A. R, Alami, M, Ghorbani, M
کلمات کلیدی: آرد سويا، خواص عملكردي، حرارت، قدرت يوني ، ph
Keywords: Soy Flour, Functional Properties, Heat, Ionic Strength, pH
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

994 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان