یافته های علمی

نام مقاله: مقایسه ترکیب اسیدهای چرب، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عناصر معدنی موجود در روغن ارقام عمده کلزا (Brassica napus L.) در استان گلستان Name: Fatty acids Profile, Physicochemical Properties and Mineral Contents of Oil of Major Canola Varieties Grown in (Golestan Province)
نویسندگان: زهرا بیگ محمدی ، یحیی مقصودلو ، علیرضا صادقی ماهونک ، حامد صفافر
Authors: Z. Beigmohammadi, Y. Maghsoudlou, A.R. Sadeghi Mahoonak , H. Safafar
کلمات کلیدی: روغن کلزا، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ترکیب اسیدهای چرب، عناصر معدنی
Keywords: Canola oil; physicochemical properties; fatty acids profile; mineral contents
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstarct
دانلود Download

1169 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان