یافته های علمی

نام مقاله: مقایسه پایداری روغن سه رقم عمده کلزای استان گلستان طی دوره نگهداری Name: Comparison on stability of oil  extracted from three major canola varieties grown in Golestan Province during storage time 
نویسندگان: زهرا بیگ محمدی، یحیی مقصودلو، علیرضا صادقی ماهونک، حامد صفافر
Authors: Beigmohammadi, Z., Maghsoudlou, Y., Sadeghi Mahoonak, A. R., Safafar, H.
کلمات کلیدی: روغن کلزا، پایداری اکسیداسیونی، دوره نگهداری، کلروفیل، آهن
Keywords: Canola Oil, Oxidative stability, Storage time, Chlorophyll, Iron contents.
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1020 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان