یافته های علمی

نام مقاله: استخراج تركيبات زيست فعال و ارزيابي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره هاي اتانولي و استوني بر گهاي اوجي
Name: Extraction of bioactive compounds and determination of antioxidant activity of ethanolic and acetonic extracts of Mentha aquatique leaves
نویسندگان: شهلا سلمانيان ، عليرضا صادقي ماهونك ، يحيي مقصودلو ،حديثه ربيعي ، بيتا طباطبايي عميد
Authors: Sh. Salmanian, A.R. Sadeghi Mahoonak, Y. Maghsoudlou,
H. Rabiee,  B. Tabatabaei Amid
کلمات کلیدی: اوجي، استخراج، تركيبات فنولي، فعاليت آنتي اكسيداني
Keywords: Mentha aquatique; extraction; Phenolic compounds; Antioxidant activity
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1280 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان