یافته های علمی

نام مقاله: بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره هاي اتانولي ميوه دو واريته بلوط برباكتريهاي بيماريزاي مواد غذائي با روش ميكرودايلوشن Name: Evaluation of Antimicrobial Activity of the Ethanolic Extracts from Q.branti and Q.castaneifolia Fruit Against Some Food-borne Pathogens by Microdilution Method
نویسندگان: مريم قادري قهفرخي، عليرضا صادقي ماهونك ، مهران اعلمي، مرتضي خميري، سمانه ممشلو
Authors: M. Ghaderi Ghahfarokhi , A. Sadeghi Mahoonak , M. Alami , M. Khomeiri , S.Mamashloo
کلمات کلیدی: اثر ضد ميكروبي، تركيبات فنولي، خواص ضد راديكالي، ميوه بلوط
Keywords: Acorn Fruit, Antimicrobial Effect, Antiradical Activity, Phenolic Compound.
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

985 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان