یافته های علمی

نام مقاله: بررسي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره متانولي دو واريته ي بلوط Q.branti var persica و Q.castaneifolia var castaneifolia در روغن آفتابگردان Name: Study on antioxidant activities of methanolic extracts from fruit of two variety of acorn Q.castaneifolia var castaneifolia and Q.branti var persica in sunflower oil
نویسندگان: مريم قادري قهفرخي ، مهران اعلمي
، عليرضا صادقي ماهونك ، محمد حسين عزيزي ، محمد قرباني
Authors: Ghaderi Ghahfarokhi, M., Alami, M., Sadeghi Mahoonak, A. R., Azizi, M. H.,Ghorbani, M
کلمات کلیدی: ميوه بلوط، روغن آفتاب گردان، عصاره متانولي، فعاليت آنتي اكسيداني
Keywords: Acorn fruit, Sunflower oil, Methanolic Extract, Antioxidant activity
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1114 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان