یافته های علمی

نام مقاله: تعيين فعاليت آنتي اكسيداني عصاره هاي فنولي ميوه يك واريته بلوط ايراني (Q.castaneifolia var. castaneifolia) Name: Study on Antioxidant Activities of Phenolic Extracts from Fruit of a Variety of Iranian Acorn (Q. castaneifolia var castaneifolia)
نویسندگان: مريم قادري قهفرخي ، عليرضا صادقي ماهونك ، مهران اعلمي ، محمد حسين عزيزي ، محمد قرباني
Authors: Ghaderi Ghahfarokhi, M, Sadeghi Mahoonak, A. R, Alami, M., Azizi, M. H ,Ghorbani, M.
کلمات کلیدی: ميوه بلوط، خاصيت آنتي اكسيداني، مهار راديكال هاي آزاد، قدرت احياء كنندگي، عصاره فنولي
Keywords: Acorn fruit, Antioxidant activity, Radical scavenging activity, Reducing power, Phenolic extract
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1050 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان