یافته های علمی

نام مقاله: بررسي اثر استخراج تركيب هاي فنولي ميوه بلوط (Quercus branti var persica Lindl.) با حلال هاي مختلف بر فعاليت آنتي اكسيداني آنها در ثبات اكسيداتيو روغن آفتابگردان Name: Effects of phenolic compounds extraction from acorn fruit´s (Quercus branti var persica Lindl.) with different solvents on antioxidant activity in oxidative stability of sunflower oil
نویسندگان: مريم قادري قهفرخي، مهران اعلمي، عليرضا صادقي ماهونك، محمدحسين عزيزي،  محمد قرباني
Authors: M. Ghaderi Ghahfarokhi, M. Alami, A.R. Sadeghi Mahoonak, M.H. Azizi, M. Ghorbani
کلمات کلیدی: ميوه بلوط ،(Quercus branti var persica Lindl.) تركيب هاي فنولي، فعاليت آنتي اكسيداني، روغن آفتاب گردان
Keywords: Acorn fruit (Quercus branti var persica Lindl.), phenolic compound, antioxidant activity, sunflower oil
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1275 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان