یافته های علمی

نام مقاله: ترکیبات شیمیائی و تاثیر برخی روشهاي فرآوري حرارتی بر میزان ترکیبات فنولی میوه دوواریته بلوط ایرانی
نویسندگان: مریم قادري قهفرخی ، مهران اعلمی ، علیرضا صادقی ماهونک ، محمد قربانی ، محمد حسین عزیزي
کلمات کلیدی: اتوکلاو، برشته کردن، جوشاندن، میوه بلوط، ترکیبات فنولی
زبان: فارسی
دانلود

945 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان