یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر شرایط اسیدی، قلیائی و نمک بر میزان حذف ترکیبات فنولی از مغز میوه دو واریته بلوط ایرانی Name: Effect of Soaking in Water, Alkali and Acetic Acid to Remove Polyphenol from Kernel of Two Iranian Acorn Varieties
نویسندگان: مریم قادری قهفرخی، علیرضا صادقی ماهونک، مهران اعلمی، محمد قربانی، محمد حسین عزیزی
Authors: M.Ghaderi, A.Sadeghi Mahoonak, M.Alami, M.Ghorbani, M.H.Azizi
کلمات کلیدی: اسید استیک، ترکیبات فنولی، خیساندن، میوه بلوط، هیدروکسید سدیم
Keywords: Acetic Acid -Acorn Fruit- Hydroxide Sodium- Polyphenol Compound- Soaking
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1068 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان