یافته های علمی

نام مقاله: تغییرات ایجاد شده در عملکرد پروتئین فیله ماهی قره برون (Acipenser persicus) طی فرآیندهاي عمل آوري
نویسندگان: حکیمه جنت علیپور، بهاره شعبانپور، علیرضا صادقی ماهونک
کلمات کلیدی: انجماد، انجمادزدائی، پروتئین، تاس ماهی ایرانی، کبابی کردن
زبان: فارسی
دانلود

926 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان